ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Slavnosti piva Kamínka 9. - 11. 8. 2018

 1. Přijďte si festival užít a buďte prosím ohleduplní k sobě i svému okolí.
 2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na věcech, ani za újmu na zdraví.
 3. Osobám mladším 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělých osob.
 4. Do festivalového areálu není povoleno vnášet jakékoliv nápoje a občerstvení. Výjimkou jsou NEALKO nápoje v PET láhvi do maximálního objemu 0,7 litru vnesené do areálu návštěvníkem festivalu pro vlastní potřebu.
 5. Je přísně zakázáno vnášet do festivalového areálu skleněné láhve, deštníky, plechovky, zbraně, nože a další předměty, které by mohly být pořadatelem či bezpečnostní agenturou označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly, a to zejména z důvodu zachování bezpečnosti všech návštěvníků.
 6. Pořizování audio a videozáznamů je povoleno jen po dohodě s pořadatelem akce. Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin.
 7. Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu pro reportážní a novinářské účely. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady. Zveřejnovány budou pouze dokumenty vhodného charakteru, které nezachycují návštěvníky nedůstojným způsobem, přičemž každá osoba zaznamenána na zveřejněném dokumentu má právo vznést námitku proti zveřejnění (námitka ovšem musí být náležitě odůvodněná).
 8. Při zakoupením vstupenky dostáváte od pořadatele identifikační pásku na ruku, se kterou bude možný volný pohyb i mimo festivalový areál a bude sloužit jako „vrácenka“ do festivalového areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do festivalového areálu umožněn. V případě, že se v areálu festivalu nachází osoba bez pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena! Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání festivalu.
 9. Padělání vstupenek / identifikačních pásek na ruku je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 10. Vstup do festivalového areálu bude umožněn ve čtvrtek 09. srpna 2018 od 12.00 hod. a areál bude uzavřen v neděli 12. srpna 2018 ve 12.00 hod.
 11. Pro osoby mladší 18 let platí přísný zákaz konzumace alkoholu!
 12. Drogy jsou na festivale stejně jako všude jinde zakázány. Jejich prodej a konzumace je nelegální a upozorňujeme, že na místě bude situaci monitorovat POLICIE ČR. Festival je plný úžasných zážitků, užijte si jej bez zbytečných problémů.
 13. Silně podnapilé osoby, které svým chováním ohrožují ostatní účastníky festivalu a také osoby, jež svým jednáním porušují pokyny Organizačního řádu, pořadatelů a pořádkové služby budou z festivalového areálu vyvedeny bez nároku na vrácení vstupného. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
 14. Do festivalového areálu je přísně zakázáno vodit psy či jiná zvířata.
 15. Zakoupením vstupenky a vstupem do festivalového areálu návštěvník souhlasí s Organizačním řádem a pokyny pro návštěvníky festivalu.
 16. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu celého festivalu.
 17. Pořadatel není povinen vracet zaplacené vstupné či vyměnit vstupenky.
 18. Tento organizační řád je po celou dobu trvání festivalu k dispozici na webových stránkách festivalu www.slavnostipivakaminka.cz a na facebookovém profilu Slavnosti piva Kamínka.

V Kroměříži 6. července 2018Provozní řád
festivalového kempu

 1. Tento provozní řád festivalového kempu (dále jen „provozní řád“) se vztahuje na ubytování a pobyt v areálu festivalového kempu, který v průběhu konání akce Slavnosti piva Kamínka 2018 v termínu od 09.08.2018 do 12.08.2018 provozuje společnost YES, for YOU a.s, se sídlem Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž, IČ: 29191602 (dále jen „provozovatel“).
 2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody (ztráty) způsobené na věcech vnesených do areálu kempu, ani za újmu na zdraví nebo úraz návštěvníků kempu.
 3. Provozní řád je závazný pro každého, kdo pobývá v areálu kempu. Každá osoba, která poruší provozní řád, může být z areálu kempu vykázána pracovníkem bezpečnostní služby, a to bez jakékoliv finanční náhrady.
 4. Každý návštěvník kempu se musí s provozním řádem seznámit a je povinen jej dodržovat. Uhrazením poplatku za ubytování a vstupem do areálu kempu ubytovaný souhlasí s provozním řádem a pokyny pro ubytované v kempu.
 5. V prostoru kempu se může ubytovat pouze osoba, která řádně zaplatila poplatek za ubytování.
 6. Každá ubytovaná osoba obdrží identifikační pásku na ruku, se kterou bude možný volný pohyb i mimo areál kempu a bude sloužit jako „vrácenka“ do kempu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do areálu kempu umožněn. V případě, že se v areálu kempu nachází osoba bez pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena. Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu pobytu v kempu.
 7. Vstup do areálu kempu bude umožněn ve čtvrtek 09. srpna 2018 od 12.00 hod. a areál bude uzavřen v neděli 12. srpna 2018 ve 12.00 hod.
 8. Osoby ubytované v kempu jsou povinné dbát o čistotu ve všech prostorech určených k umístnění stanu.
 9. Stavět stany je možné pouze v prostorech k tomu vyhrazených.
 10. Do areálu kempu je přísně zakázán vjezd motorovými vozidly.
 11. Do areálu kempu je přísně zakázáno vodit psy či jiná zvířata.
 12. Je přísně zakázáno vnášet do areálu kempu zbraně a další předměty, které by mohly být pracovníky bezpečnostní služby označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly, a to zejména z důvodu zachování bezpečnosti všech ubytovaných osob.
 13. Užívání, distribuce i uchovávání nelegálních látek je v prostorech kempu stejně jako všude jinde zakázáno zákonem.

V Kroměříži 6. července 2018